h1

HISTÓRIA

historiaGeraltov leží na juhozápadnom výbežku Nízkych Beskýd, v západnom povodí Sekčova, vo výške okolo 505 m.

Z miestneho chotára pochádzajú hradištné črepy a troska železoviny. Nesúvi­sia však so životom obyvateľov tejto dediny, ktorá je mladšia, ale s vtedajšími obyvateľmi Raslavíc, prípadne Terne alebo Veľkého Slivníka.

Najstarší doklad o Geraltove je v listine z roku 1339 o ohraničovaní majetku Veľkého Slivníka, ku ktorému bola pričleňovaná aj časť Geraltova. Zo správy vyplýva, že táto dedina jestvovala pred rokom 1339.

V písomnostiach zo 14. storočia sa vyskytuje táto dedina zväčša pod názvom Geraltfalua, v písomnostiach z 15.—16. storočia len pod názvom Geralth, Gyralt. Oba dosvedčujú, že základom názvu je osobné meno. Z vlastníckej príslušnosti dediny v 14. storočí vysvitá, že nositeľ tohto mena nebol jej zemiansky vlastník, ale prvý miestny šoltýs. Šoltýstvo tu bolo aj v 16. storočí.

Prvými obyvateľmi Geraltova boli šoltýs a usadlíci na zákupnom práve. Dedina vznikla na prelome 13. a 14. storočia. Už v začiatočnom období sídliska postavili aj drevený kostol zasvätený apoštolovi Pavlovi.

V   14.—10. storočí bol Geraltov majetkovou súčasťou panstva Raslavice, a vo vlastníctve raslavických zemanov a ich príbuzných.

Geraltovské sedliacke domácnosti boli v roku 1427 zdanené od 9 port. Do polovice 16. storočia sedliaci stratili väčšiu časť pozemkov, niektorí sa stali želiar­mi. Sedliacke domácnosti boli v rokoch 1543, 1567 a 1588 zdanené od 4, 2,5 a 3 port. V roku 1567 hospodárilo päť domácností na polovičných usadlostiach. V uvedených rokoch bolo 4, 5 a 5 želiarskych domácností. V roku 1600 sídlisko tvorilo 9 obývaných poddanských domov a dom šoltýsa.

Koncom 16. storočia bol Geraltov malou dedinou s temer výlučne poddanským obyvateľstvom rusínskeho a slovenského pôvodu.

%d bloggers like this: